Ekonomski Savet

Ekonomski Savet

sasa slika
Aleksandar Stevanović
Predsednik

Ekonomski Savet SAMSP je organizaciona jedinica SAMSP, specijalizovana za podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) i preduzetnicima.

MISIJA

Misija Saveta SAMSP je da preko svojih programa, projekata i konsultantskih usluga promoviše i praktično primeni ideje preduzetništva i pruži podršku razvoju SMP i tako doprinese realizaciji ciljeva SAMSP-a.

DELATNOST

Osnovne aktivnosti Saveta SA MSP su:

• pružanje konsultantskih usluga preduzetnicima, odnosno vlasnicima i menadžerima MSP

• obuku i trening potencijalnih i postojećih preduzetnika, odnosno vlasnika i menadžera MSP

• organizovanje savetovanja, seminara, okruglih stolova i sl

• publikacija edukativnog materijala, rezultata istraživanja i sl

• istraživanje sektora MSP i razvoj i koordinacija rada mreže regionalnih i lokalnih edukativnih i razvojnih centara na teritoriji Republike Srbije

Konkretnije, po osnovnim grupama aktivnosti, Savet SAMSP pruža sledeće usluge:

• konsultantske usluge: izrada poslovnih planova, unapređenje poslovanja, organizovanje preduzeća i pojedinih poslovnih funkcija (marketing, finansije, računovodstvo i sl.), uvođenje i komercijalizacija novog proizvoda, razvijanja kanala prodaje i distribucije za klijenta, kontinuirano praćenje tržišta za konkrentne naručioce, uvođenja informacionog sistema, pripremanja i organizovanja poslovnih pregovora, izrada studija izvodljivosti investicionih projekata, priprema kreditnih zahteva za klijente itd

• obuka i trening: obrazovno – instruktivni seminari i treninzi za različite kategorije korisnika, kao što su treneri regionalnih i lokalnih edukativnih i razvojnih centara, vlasnici, menadžeri i zaposleni u MSP, javni službenici i sl

• organizovanje savetovanja, seminara, okruglih stolova i sl. o određenim aktuelnim temama, organizovanje seminara radi prezentacije rezultata rada Institut SAMSP i drugih partnerskih organizacija

• izdavačka delatnost – publikacija praktičnih i popularnih materijala za edukaciju i potrebe unapređenja poslovanja (priručnika, brošura, softvera i sl.), kao i publikacija rezultata istraživanja Saveta SA MSPpartnerskih organizacija i drugih konsultantsko – istraživačkih organizacija

• istraživanje sektora MSP – izveštavanje, razvoj baza podataka o MSP, analiza efekata privredno – sistemskih rešenja i mera ekonomske politike na poslovanje sektora MSP, predlaganje mera ekonomske politike i sl

• razvoj i koordinacija rada mreže regionalnih i lokalnih edukativnih i razvojnih centara na teritoriji Republike Srbije – osnivanje i podrška razvoju kapaciteta regionalnih i lokalnih edukativnih i razvojnih centara, koordinacija njihovog rada, podsticanje saradnje regionalni i lokalnih centara sa drugim preduzetnicima i preduzetničkim asocijacijama lokalnih zajednica, podsticanje razvoja lokalnih service provider-a i sl

Usluge Saveta SA MSP namenjeni su preduzetnicima,  MSP,  članovima SAMSP i drugim vladinim organima i jedinicama državne uprave na različitim nivoima i stručnoj i naučnoj javnosti.

 

Predsednik