O Nama

O Nama

Srpska asocijacija malih i srednjih preduzeća, zanatskih radnji i preduzetnika (SA MSP) je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koju čine osnivači malih i srednjih preduzeća u Srbiji, udruženi po regionalnom i granskom principu.

Asocijacija je osnovana 2000. godine i nastala je kao odgovor na Strategiju razvoja EU donetu 1999/2000 koja je posvećena regionalnom razvoju, kao i razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i poboljšanju nacionalne politike prema ovom sektoru.

Želja da se naša privredna inicijativa što pre integriše sa evropskim i svetskim ambijentom inicirala nas je da već 2000/2001 godine postanemo članovi evorpskih i svetskih organizacija i institucija i da naše privrednike integrišemo u svetske tokove.

 

Sa ponosom želimo da istaknemo saradnju sa organizacijama kojih smo članovi, a to su:

OECD –LEED Partner klub (Svetska organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj)

UEAPME (Unija malih i srednjih preduzeća EU)

INSME (Svetska organizacija za podršku i razvoj malih i srednjih preduzeća)

Ulaskom u punopravno članstvo Leed Partner kluba OECD-a vrlo brzo se povezujemo, u prvom redu sa Ministarstvom industrije Francuske, club districtt-a industrijalaca, a zatim sa asocijacijama, komorama i industrijama Italije, Nemačke, Španije, Austrije, Engleske, Argentine, Brazila, Japana, Kine sa kojima 2002-03 počinjemo aktivnu saradnju.

Nasa članstva u UEAPME (Unija malih i srednjih preduzeća, zanatskih radnji i prduzetnika EU) sa sedištem u Briselu i INSME-u (Svetska organizacija za razvoj SMP-a) sa sedištem u Rimu, su od obostranog zadovoljstva i imamo dosta velikih, zajedničkih projekata na razvoju, kako naših preduzeća tako i saradnji sa Evropskim i Svetskim i Asocijacijama MSP-a.

Članstvo u ovim organizacijama nam je pomglo da se Srbija uključi u svetske tokove globalizacije uz značajne efekte na razvoj preduzetništva.

 

Misija Asocijacije je da se pozicionira kao lider u pružanju podrške svojim članovima i da, kroz svakodnevno jačanje veza između predstavnika privrede, asocijacija, vladinog i nevladinog sektora, bude prepoznata kao partner u socijalnom dijalogu, a u Evropskoj uniji da otvara put za nastup srpskih preduzeća i brendova.

Vizija je uspostavljanje reprezentativne nacionalne asocijacije MSPP sa dominantnom i prepoznatljivom pozicijom u Srbiji i Evropi, kao organizacije koja efikasno podržava razvoj poslovanja svojih članova, koja je lider u zastupanju i odbrani interesa sektora MSPP, koja je i nosilac nacionalnih i međunarodnih programa i projekata za podršku MSPP sektora i koja kroz partnerske organizacije EU i sveta predstavlja privredu Srbije.

Ciljevi su:

Unapređenje poslovnog ambijenta za pokretanje i vođenje zanatstva, malog i srednjeg biznisa, stvaranjem stimulativnog poslovnog okruženja, posebno kroz implementaciju Small Business Act-a (Akt o malom biznisu) i Think small first (Prvo misli o malima) principa.

• Unapređenje efikasnosti i konkurentnosti srpskog MSPP sektora

• Pozicioniranje malog i srednjeg biznisa na unutrašnjem tržištu i podrška nastupu na inostranim tržištima, pre svega u zemljama regiona i Evropske unije

• Usmeravanje politika na svim nivoima ka merama koje doprinose i obezbeđuju rast, prosperitet, stabilnost MSP sektora i zanatstva na nacionalnom nivou, u regionu i Evropskoj uniji

• Pomoć u razvoju poslovanja kako zajednice tako i svakog pojedinačnog člana

 

Jedan od brojnih, a značajnih problema koji opterećuje MSP sektor u Evropi, a i u Srbiji, je pristup finansijskim sredstvima za razvoj biznisa, kao i plasman robe, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.

U SAMSP, jasno smo opredeljeni za modernu Srbiju unutar Evropske unije. Na tom putu želimo da pomognemo našim članovima i omogućimo im efikasan pristup evropskim fondovima i programima.

Od svog osnivanja  do danas SAMSP  učestvovala je u nizu domaćih i međunarodnih projekata. Organizovali smo do sada 12 međunarodnih kongresa o razvoju malih i srednjih  preduzeća.

Reprezentativan smo sagovornik kod vladinih institucija koje regulišu poslovanje malih i srednjih preduzeća.

U narednom periodu učestvovaćemo u različitim projektima podsticaja preduzetništva u koje ćemo aktivno uključiti članove Asocijacije.

Nastavljamo lobiranje kod Evropskih institucija za raspisivanje adekvatnih konkursa koji će omogućiti da mala i srednja preduzeća pristupe bespovratnim sredstvima aktuelnih fondova.