Upravni Odbor

Upravni Odbor

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 7 (sedam) članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova UO traje 5 (pet) godina i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova predlaze Predsednika i zamenika Predsednika UO.

Upravni odbor bira i razresava Generalnog Sekretara i ostale članove izvrsnog komiteta.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u otsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

 

Nadleznosti UO

• rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Asocijacije

• organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja

• poverava posebne poslove pojedinim članovima

• donosi finansijske odluke

• odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog osnivaca Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje

• odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak

• odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja

 

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Upravni odbor može pismenim putem preneti sva ili delimična ovlašćenja na predsedništvo.